ΥΠΕΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3) -
21
Ιαν

ΥΠΕΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3)

Kαθορίζεται πώς και επί ποιων στοιχείων/δικαιολογητικών των οικοδομικών αδειών διενεργείται ο έλεγχος
Τι προβλέπεται σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων

Έλεγχο πέντε σημείων με συγκεκριμένο τρόπο προβλέπει απόφαση του ΥΠΕΝ, με την οποία ενεργοποιείται ο δειγματοληπτικός έλεγχος υποχρεωτικά για τουλάχιστον το 30% των οικοδομικών άδειών για μεγάλα κτίρια εντός και εκτός σχεδίου (της κατηγορίας 3), που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων δόμησης, σύμφωνα με το ecopress.gr.
Η απόφαση του ΥΠΕΝ, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Νίκος Ταγαράς προβλέπει ότι σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων κατά την διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης και ο εξουσιοδοτημένος μελετητής μηχανικός μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους εντός 15 ημερών και παράλληλα διακόπτονται οι εργασίες. Εφόσον στη συνέχεια αρθούν οι ανωτέρω παρατηρήσεις με συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων ή με αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας εντός 30 ημερολογιακών ημερών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα κατά του μελετητή και του ιδιοκτήτη.
Έλεγχος 5 σημείων
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ με τίτλο «καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020»: Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων δόμησης. Ειδικότερα ελέγχονται:
– Το τοπογραφικό διάγραμμα, ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προ-διαγραφών, καθώς και ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτό.
– Το διάγραμμα κάλυψης, και το τυχόν απαιτούμενο έντυπο εισφοράς της εξαγοράς θέσεων στάθμευσης, ελέγχεται ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων, που περιγράφονται στο άρθρο 39 του ν. 4495/2017, καθώς και ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, τα οποία έχουν προσκομισθεί με ευθύνη του μελετητή μηχανικού.
– Ο τίτλος ιδιοκτησίας για τη διαπίστωση της αρτιότητας, οικοδομησιμότητας και του χρόνου κατάτμησης/δημιουργίας του οικοπέδου ή γηπέδου.
– Τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, ελέγχονται ως προς την ταυτοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, καθώς και στις τυχόν δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών. Ο έλεγχος περιορίζεται στην ορθή αντιστοίχιση των αναγραφόμενων μεγεθών που περιέχονται στα σχέδια των ήδη εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και τα σχέδια που συνοδεύουν δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρέτων, με αυτά που αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης.
– Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και μελέτες της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017, που απαιτούνται επιπλέον για την έκδοση Ο.Α., ελέγχονται μόνο ως προς την πληρότητά τους.
Η Κατηγορία 3
Υπενθυμίζεται ότι στην Κατηγορία 3 υπάγονται οι Άδειες για τις εξής εργασίες:
– Ανέγερση κτιρίου εντός σχεδίου με συνολική δόμηση έως 2.000 τ.μ. για κτίριο κατοικιών και έως 1.000 τ.μ. για ειδικό κτίριο,
– Ανέγερση κτιρίου κατοικιών εκτός σχεδίου στην οποία υπάρχει κτηματογράφηση και εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ σε άρτιο κατά κανόνα αγροτεμάχιο.
– Ανέγερση κτιρίου κατοικιών εντός οριοθετημένου οικισμού,
– Προσθήκη σε κτίριο κατοικιών,
– Προσθήκη σε ειδικό κτίριο όταν η δόμηση που προστίθεται δεν υπερβαίνει το 50% της υπάρχουσας,
– Αλλαγή χρήσης σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, εντός σχεδίου,
– Κατασκευή πισίνας όταν δεν εμπίπτει στο είδος που επιτρέπεται να αδειοδοτηθεί με Άδεια Μικρής Κλίμακας,
– Τοίχος αντιστήριξης, περιτοίχιση, περίφραξη που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της Κατηγορίας 1 ή στις Άδειες Μικρής Κλίμακας,
– Εγκατάσταση υπόγειας δεξαμενής νερού ή λυμάτων,
– Επισκευή ή αλλαγή διαρρύθμισης κτιρίου.
Ολόκληρη η απόφαση του ΥΠΕΝ
Ολόκληρη η απόφαση του ΥΠΕΝ, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος B’ 91/17.01.2022) με θέμα: «καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020» αναφέρει τα ακόλουθα:
Άρθρο 1ο Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των στοιχείων που αποτελούν το αντικείμενο του ελέγχου κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των οικοδομικών αδειών και των μελετών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017. Ειδικότερα καθορίζεται πώς και επί ποιων στοιχείων/δικαιολογητικών των οικοδομικών αδειών διενεργείται ο έλεγχος.
Άρθρο 2ο Αντικείμενο ελέγχου αδειών κατηγορίας 3 με βεβαίωση όρων δόμησης
Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων δόμησης. Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο ελέγχονται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό:
α) αναλυτικά τα δικαιολογητικά και οι μελέτες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 για τη χορήγηση προέγκρισης. Ειδικότερα, το τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών, καθώς και ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Το διάγραμμα κάλυψης, και το τυχόν απαιτούμενο έντυπο εισφοράς της εξαγοράς θέσεων στάθμευσης, ελέγχεται ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων, που περιγράφονται στο άρθρο 39 του ν. 4495/2017, καθώς και ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, τα οποία έχουν προσκομισθεί με ευθύνη του μελετητή μηχανικού. Ο τίτλος ιδιοκτησίας ελέγχεται για τη διαπίστωση της αρτιότητας, οικοδομησιμότητας και του χρόνου κατάτμησης/δημιουργίας του οικοπέδου ή γηπέδου. Τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, ελέγχονται ως προς την ταυτοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, καθώς και στις τυχόν δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών. Ο έλεγχος περιορίζεται στην ορθή αντιστοίχιση των αναγραφόμενων μεγεθών που περιέχονται στα σχέδια των ήδη εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και τα σχέδια που συνοδεύουν δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρέτων, με αυτά που αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης.
β) Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και μελέτες της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017, που απαιτούνται επιπλέον για την έκδοση Ο.Α., ελέγχονται μόνο ως προς την πληρότητά τους.
Άρθρο 3ο Συμπλήρωση ελλείψεων
Σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων κατά την διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης και ο εξουσιοδοτημένος μελετητής μηχανικός μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους εντός 15 ημερών και παράλληλα διακόπτονται οι εργασίες. Εφόσον στη συνέχεια αρθούν οι ανωτέρω παρατηρήσεις με συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων ή με αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα κατά του μελετητή και του ιδιοκτήτη.
Άρθρο 4ο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως