ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΠ ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ -
10
Μαρ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΠ ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Με τροπολογία απλοποιείται η διαδικασία χορήγησης του εγγράφου από τους δήμους
Περαιτέρω μείωση στη γραφειοκρατία των μεταβιβάσεων ακινήτων επιδιώκει η κυβέρνηση με την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Τροπολογία που κατατέθηκε σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει ότι για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ από τους δήμους προς τους ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να μεταβιβάσουν ακίνητά τους αρκεί να προσκομίζονται τρία δικαιολογητικά.
Απλοποίηση
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τη νέα ρύθμιση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ είναι:
1. Για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:
• Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος
• Αποδεικτικό εξόφλησης του λογαριασμού ρεύματος
• Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
2. Για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:
• Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με ημερομηνία διακοπής
• Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου
Πριν τα συμβόλαια
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πόσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, η οποία εκδίδεται από τον οικείο δήμο, αλλιώς η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα και εκδίδεται εντός 5 ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος. Με βάση τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, η βεβαίωση έχει διάρκεια ενός έτους.
Με τη νέα ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή, η διάρκειά της μειώνεται, καθώς ορίζεται ότι ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Επιπλέον, με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί και κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη.

Διαδικασία
Κατά τα λοιπά, θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν ότι «η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης εντός πέντε ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά το χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% ο επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στο δήμο για λογαριασμό του αποκτώντα. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου επέχει θέσης βεβαίωσης.
Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, ενώ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την κατάθεση της εγγύησης, η ταμειακή υπηρεσία του δήμου προβαίνει σε εκκαθάριση της οφειλής του ΤΑΠ και είτε βεβαιώνει και εισπράττει το υπόλοιπο της οφειλής είτε επιστρέφει στον μεταβιβάζοντα ή στον αποκτώντα, εντός δέκα ημερών, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση.
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Ψηφιακά και τα 17 δικαιολογητικά
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ σχεδιάζει να προχωρήσει σύντομα και σε άλλα βήματα προς την κατεύθυνση της άρσης των γραφειοκρατικών εμποδίων που «μπλοκάρουν» τις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ήδη έχει αποκαλύψει ο «Ε.Τ.», προχωρεί στην πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών συγκέντρωσης και υποβολής των 17 συνολικά δικαιολογητικών που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί κάθε μεταβίβαση ακινήτου, καθιερώνοντας τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτου. Το νέο αυτό σύστημα θα περαιώνει τις διαδικασίες σε σύντομα χρονικά διαστήματα υπό την προϋπόθεση ότι τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα είναι κτηματογραφημένα και τακτοποιημένα.
Μέσω gov.gr
Η πλατφόρμα θα λειτουργεί στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr. Μέσω αυτής, τα δεκάδες πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται σήμερα για μια μεταβίβαση ακινήτου θα συγκεντρώνονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΑΔΕ, δήμοι, Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ) και θα καταχωρίζονται στον ηλεκτρονικό φάκελο του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το μεταβιβαστικό συμβόλαιο μετά από εξουσιοδότηση των συμβαλλομένων. Ο συμβολαιογράφος θα εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα υποβάλλει αίτημα σε κάθε φορέα χωριστά για την ηλεκτρονική χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών και λοιπόν δικαιολογητικών εγγράφων.
Όταν θα έχει λάβει όλα τα δικαιολογητικά, αυτά θα «κλειδώνουν» στην πλατφόρμα και στη συνέχεια θα υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση φόρου μεταβίβασης. Από κει και πέρα, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική μετεγγραφή του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
Διευκόλυνση
Με αυτή τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία, οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από τις επισκέψεις και την πολύωρη ταλαιπωρία σε εφορίες, δήμους, κτηματολογικά γραφεία και Πολεοδομίες, προκειμένου να υποβάλουν διά ζώσης αιτήματα για έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι σήμερα για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου απαιτούνται: φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς – δωρεάς, πιστοποιητικό για μη οφειλή προς ΟΤΑ, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κ,λπ. Για τη συγκέντρωση όλων αυτών των δικαιολογητικών, ο φορολογούμενος μπορεί σήμερα να χρειαστεί ακόμη και 7 μήνες. Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων απαιτεί τη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων φορέων και την ανάπτυξη υποσυστημάτων για την ανταλλαγή των επιθυμητών δεδομένων.
Η εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος πενταετίας. Τυχόν οφειλές πέραν της πενταετίας δεν αναζητούνται και δεν βεβαιώνονται. Σε περίπτωση οφειλής, ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών υποχρεούται να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό είτε εφάπαξ εντός 30 ημερών είτε σε έως 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πόσης φύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής από τον συμβολαιογράφο, πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος, των στοιχείων των συμβαλλομένων και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, ώστε να ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν οφειλές ή να παρακρατείται το οφειλόμενο ποσό που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου».