ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ «e-ΑΔΕΙΕΣ» ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ -
29
Ιούλ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ «e-ΑΔΕΙΕΣ» ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού

Ενεργοποιήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του ΤΕΕ, η ψηφιακή έκδοση από το μηχανικό, της βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων και άλλων υποδομών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ecopress.gr, η διαδικασία ψηφιακής υποβολής αίτησης και έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα μέσω του «e-Άδειες» αφορά στις νέες κατασκευές, πλήθος περιπτώσεων και κατηγοριών οικοδομών, ειδικών κτιρίων, όπως επίσης τακτοποιημένα αυθαίρετα, κάθε είδους κοινόχρηστες υποδομές και ιδιωτικούς είτε δημόσιους φορτιστές ηλεκτροκίνησης.
Διαπιστωτική πράξη ΤΕΕ
Το ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47Α Ν.4495/2017 και της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 (ΦΕΚ B’ 6548/31.12.2021).
Προσωρινή εργοταξιακή και οριστική σύνδεση
Η σχετική απόφαση (ΦΕΚ B’ 6548/31.12.2021), που εξέδωσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2021 (τεύχος Β Αρ. Φύλλου 6548) και προβλέπει ότι η νέα ψηφιακή διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα μέσω του «e- Άδειες» τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την πά¬ροδο έξι μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή από τον Ιούλιο 2022. Η απόφαση καθορίζει τη διαδικασία ψηφιακής έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης των ακινήτων και άλλων υποδομών και κατασκευών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τόσο για προσωρινή εργοταξιακή, όσο και οριστική σύνδεση ηλεκτροδότησης, όπως επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα υποβάλλονται από τον αρμόδιο μηχανικό ανά περίπτωση.
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι
Η έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και αντίστοιχα με τα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση κλπ) θα γίνεται αυτόματα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ενώ θα ακολουθεί από τις Υπηρεσίες Δόμησης δειγματοληπτικός έλεγχος των βεβαιώσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % ετησίως. Ο έλεγχος αφορά την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων.
Διακοπή ηλεκτροδότησης
Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή σφαλμάτων από την ΥΔΟΜ προβλέπεται ότι ο μηχανικός θα καλείται, όπως εντός δύο μηνών να προσκομίσει, διορθώσει ή διευκρινίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η ΥΔΟΜ ανακαλεί τη βεβαίωση και ενημερώνει αμελλητί τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Οι βασικές περιπτώσεις
Η νέα υπουργική απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για προσωρινή εργοταξιακή, όσο και οριστική σύνδεση ηλεκτροδότησης, σε περιπτώσεις όπως:
-Κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.λπ.)
-Κατασκευές ή εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί με οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης.
-Αυτοτελές τμήμα της οικοδομής ή των οικοδομών, που έχει αποπερατωθεί (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.) τα ως άνω στοιχεία της περίπτωσης β’ αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα.
-Κατασκευές και εγκαταστάσεις που είναι αυθαίρετες, προβλέπεται ότι μεταξύ άλλων ότι «υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση».
-Εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση εγκριτικής πράξης από τον αρμό¬διο κατά περίπτωση πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ΟΤΑ, όπως φωτεινών επιγραφών, σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών, ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, στάσεων, στέγαστρων, σταθμαρχείων, εποπτειών, εκδοτηρίων εισιτηρίων κλπ, αρχαιολογικών εγκαταστάσεων και μνημείων κ.α.
– Υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται είτε σε υφιστάμενα ήδη ηλεκτροδοτούμενα κτίρια είτε σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους.
Διαχείριση πληροφοριακού συστήματος
Η νέα απόφαση καθορίζει επίσης, τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων των δικαιολογητικών, τους όροι πρόσβασης και διάθεσης στο πληροφοριακό σύστημα και στις ηλεκτρονικές πληροφορίες τις προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος και διαλειτουργικότητας με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ως διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, ενώ ορίζεται ότι το ΤΕΕ θα εισπράττει ανταποδοτικό τέλος 10€ ανά εκδιδόμενη βεβαίωση.