Εργασίες Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Οι εργασίες αυτές αφορούν ιδιωτικά κτίρια σε διάφορους τομείς της κατασκευής. Περιλαμβάνουν εργασίες σε βιομηχανικά / βιοτεχνικά κτίρια, στο αεροδρόμιο, σε κτίρια γραφείων, σε κατοικίες.

Η ΒΒΚ αναλαμβάνει να εκτελέσει τις εργασίες αυτές παρέχοντας την κατάλληλη στελέχωση σε μηχανικούς κι εργοδηγούς καθώς και την επιλογή και συντονισμό των συνεργείων της επιλογής της.

Η βασική μας μεθοδολογία είναι η προετοιμασία του έργου στους εξής άξονες:

  • Εκπόνηση σχεδιασμού και μελέτης αν απαιτείται. Σε αυτή την περίπτωση οι μηχανικοί μας (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι κλπ), έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν όλο το φάσμα των μελετών , από τη διαγνωστική μελέτη και τη μελέτη σκοπιμότητας μέχρι τη μελέτη εφαρμογής και κατασκευαστικές λεπτομέρειες
  • Εκπόνηση Value Engineering επί υφιστάμενης μελέτης. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την εταιρεία μας για τη βελτιστοποίηση υφιστάμενης μελέτης, σε οπουδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται (προμελέτη, οριστική μελέτη ή μελέτη εφαρμογής).

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας αναλύουν τις επιμέρους μελέτες, τεχνικές προδιαγραφές, χρονοδιαγράμματα και κοστολόγια, με σκοπό να προτείνουν λύσεις που θα επιφέρουν βελτιστοποίηση του έργου σε έναν ή περισσότερους από τους επιμέρους τομείς του.

  • Στελέχωση εργοταξίου και εκτέλεση εργασιών. Η κατάλληλη στελέχωση του εργοταξίου είναι από το σοβαρότερα ζητούμενα για την υλοποίηση έργων υψηλών απαιτήσεων και υψηλής ποιότητας. Για το λόγο αυτό τα εργοτάξιά μας στελεχώνονται με μηχανικούς εργοδηγούς και τεχνίτες οι οποίο έχουν αξιολογηθεί και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και κατάρτιση. Οι εργασίες εκτελούνται βάσει σχεδίων, μελετών και χρονοπρογραμματισμού υπό τη συνεχή επίβλεψη και επιτήρηση των ζητούμενων.

Οι τομείς στους οποίου έχουμε εργαστεί είναι:

  • Κτίρια φροντίδας και εκπαίδευσης
  • Βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις
  • Ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα
  • Επαγγελματικά κτίρια γραφείων
  • Κτίρια κατοικιών