Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού

Η ομάδα μηχανικών της ΒΒΚ, όπως έχει αναφερθεί και στην ανάλυση της μεθοδολογίας μας επί των έργων, έχει τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών υψηλών απαιτήσεων, παραγωγή σχεδίων εφαρμογής καθώς και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στελέχωσης και διοίκησης εργοταξίου (Project Management).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδιασμό κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Διοίκηση κατασκευή & Στελέχωση εργοταξίου
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτηση
  • Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και κατασκευαστικών σχεδίων
  • Τοπογραφικές μελέτες
  • Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου κτιρίου