ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ -
09
Ιούν

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Αναγνωρίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα και τη σημασία της προσαρμογής των κτιρίων στην κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες τεχνικές οδηγίες στις 29 Μαρτίου 2023, ενημερώνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Η εν λόγω καθοδήγηση αποσκοπεί στην παροχή μιας ολοκληρωμένης επισκόπησης των βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών για την κατασκευή και την ανακαίνιση κτιρίων σε διάφορες κλιματικές ζώνες της Ευρώπης. Η καθοδήγηση χωρίζεται σε δύο μέρη: τεχνική καθοδήγηση και καθοδήγηση βέλτιστων πρακτικών.
Τεχνική καθοδήγηση
Η τεχνική καθοδήγηση παρέχει μια επισκόπηση των υφιστάμενων πολιτικών και προτύπων σε επίπεδο ΕΕ που σχετίζονται με την προσαρμογή στα κτίρια. Παρουσιάζει μια περίληψη της τρέχουσας κατάστασης των προτύπων δομικού σχεδιασμού κτιρίων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην κλιματική ανθεκτικότητα των κτιρίων. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια επισκόπηση των κλιματικών τρωτών σημείων και της εκτίμησης κινδύνου για τα κτίρια, καθώς και μια πιθανή μέθοδο για την αξιολόγηση της κλιματικής ανθεκτικότητας των κτιρίων.
Κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής
Η συνοδευτική καθοδήγηση βέλτιστων πρακτικών συμπληρώνει την τεχνική καθοδήγηση και προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις για τους κλιματικούς κινδύνους που επηρεάζουν περισσότερο το δομημένο περιβάλλον. Παρέχει τεχνική καθοδήγηση για μέτρα προσαρμογής στο κλίμα που αφορούν τόσο νέα όσο και υφιστάμενα κτίρια σε διάφορες κλιματικές ζώνες της Ευρώπης. Η καθοδήγηση βέλτιστων πρακτικών προσφέρει παραδείγματα δράσεων που μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων, παρέχοντας στρατηγικές για ιδιοκτήτες κτιρίων, φορείς εκμετάλλευσης, χρήστες, φορείς χάραξης πολιτικής, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και ασφαλιστές.
Παρέχοντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση για την κατασκευή και την ανακαίνιση κτιρίων, η καθοδήγηση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα κτίρια σχεδιάζονται έτσι ώστε να αντέχουν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τους ενοίκους.
Τα κείμενα είναι διαθέσιμα στις διευθύνσεις:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b175c9cb-cc5b-11ed-a05c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b175c9cb-cc5b-11ed-a05c-01aa75ed71a1/language-en