ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Έτος: 2022
Περιοχή: Κορωπί
Επιφάνεια: 150 μ2

Περιγραφή έργου:

  • Μεταλλικές διατομές χάλυβα.
  • Σύμμικτες κατασκευές.
  • Γυψοσανίδες.
  • Χρωματισμοί επιφανειών.
  • Επικαλύψεις δαπέδων.
  • Ξυλουργικές εργασίες.
  • Εσωτερικά κουφώματα.
  • Εξοπλισμός εργαστηρίου.
  • Εγκαταστάσεις αερισμού.
  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.