ΕΡΓΟ ΜΠΑΞΕΣ ΑΝΔΡΟΣ -
ΕΡΓΟ ΜΠΑΞΕΣ ΑΝΔΡΟΣ -
ΕΡΓΟ ΜΠΑΞΕΣ ΑΝΔΡΟΣ -
ΕΡΓΟ ΜΠΑΞΕΣ ΑΝΔΡΟΣ -
ΕΡΓΟ ΜΠΑΞΕΣ ΑΝΔΡΟΣ -
ΕΡΓΟ ΜΠΑΞΕΣ ΑΝΔΡΟΣ -
ΕΡΓΟ ΜΠΑΞΕΣ ΑΝΔΡΟΣ -

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Έτος:2013
Περιοχή:θέση ‘Μπαξές’
Ισχύς Συστήματος: 100kWp

Περιγραφή έργου:

  • Μελέτη Διαστασιολόγησης & Προσανατολισμού Πάρκου
  • Εγκατάσταση Βάσεων Στήριξης με πασσαλόμπηξη
  • Μελέτη & Τοποθέτηση Καλωδιώσεων
  • Μελέτη & Εγκατάσταση Θεμελιακής Γείωσης
  • Τοποθέτηση & Ηλεκτρολογικές Συνδέσεις Πανέλων, Αντιστροφέων και Κεντρικών Πινάκων.
  • Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης & Συστήματος Ασφαλείας